Zásady ochrany osobních údajů

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme.

Úvodní slovo: 
Ochrana osobních údajů a zejména informace o jejím uskutečňování musí obsahovat určité náležitosti, které se však vzhledem k jejich množství stávají pro běžného uživatele nepřehlednými. Dovolím si tedy úvodem, před všechna ta správně formulovaná slova, čísla paragrafů a směrnic krátký odstavec v lidské řeči:
Prodávající  bude od kupujícího vyžadovat jen ty osobní údaje, které jsou nutné k vyřízení objednávky,  případně reklamace. Prodávající prohlašuje, že učinil veškerá jemu známá opatření, aby zabránil přístupu třetích osob k osobním údajům  kupujících a nepředá ani v budoucnu osobní údaje kupujících třetí osobě. Hezký den, J.S.
(Konec úvodního slova, Podmínky ochrany osobních údajů níže) 

 

 Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaroslav Schödl IČ 04042034 se sídlem Frymburk 77, 382 79 Frymburk (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Jaroslav Schödl, Frymburk 77, 382 79 Frymburk
email: info.magnety@seznam.cz
 • tel: 776 022 191
 •  
 1. 2.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správce nejmenoval  pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 
 
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
 • 2.Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 •  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 
Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). 
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • 2. Správce nemá   v úmyslu předat osobní údaje třetí osobě v zemích EU ani do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 
Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 3. 2019.